اینستاگرام   :                                                                                 @nananab97              

  بخش روابط عمومی  :            (دریافت شکایات و پیشنهادات)            09021160211              

        بخش سفارشات :                                                                         09021170211 

        بخش کارشناسان :                                                                       09021180211

  تله فاکس  :                                                                            02177892879

         ایمیل یا آدرس پست الکترونیک  :                         nananabhome1348@gmail.com